Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JosSafety, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna voorwaarden) van toepassing.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk, en door JosSafety bevestigd, worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van JosSafety worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door JosSafety ingeschakelde tussenpersonen.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen van JosSafety zijn vrijblijvend en JosSafety behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door JosSafety. JosSafety is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt JosSafety dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, exclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijs-, model-, uitvoeringswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

3.2
Betaling dient vooraf te geschieden tenzij door ons een andere betalingsregeling is goedgekeurd dan wel schriftelijk is overeengekomen.

3.3
Betaling van bestellingen dienen per overboeking te geschieden op ons bankrekeningnummer. Onze betalingstermijn is 8 dagen nadat de factuur door ons aan de klant is verzonden.

3.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden, onze betalingstermijn is 8 dagen nadat de factuur naar u is verzonden, in gebreke en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door JosSafety bent u een bedrag van vijfentwintig Euro (Eur 25,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien JosSafety haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van JosSafety om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is JosSafety gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door JosSafety.


Artikel 4. Levering
4.1
De door u bestelde goederen worden door u of in opdracht van u afgehaald of door een pakketservice bij u afgeleverd. Het risico van vermissing en of beschadiging tijdens het transport van JosSafety naar de klant is altijd voor de klant. U wordt per e-mail op de hoogte gehouden over het orderverloop. Beschikbaarheid van de artikelen is afhankelijk van de voorraad in ons magazijn en bij onze fabrikanten danwel leveranciers.

4.2
De door JOSSAFETY opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.3
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.4
Als de door u bestelde goederen niet leverbaar zijn zal JosSafety u hierover informeren op het door u opgegeven e-mail adres. JosSafety zal tot maximaal drie pogingen doen u in kennis te stellen van het niet te leveren artikel.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan JosSafety verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door JosSafety geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2
JosSafety garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u JosSafety daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft JosSafety de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3
Wij garanderen de goede werking van de door ons geleverde producten voor de periode van 6 (zes) maanden of zoveel langer als door onze leveranciers in hun gebruiksaanwijzingen/garantieverklaringen wordt aangegeven. Deze garantie wordt slechts gehandhaafd indien de producten worden gebruikt volgens de richtlijnen en toepassingsvoorschriften die door de fabrikanten worden beschreven in de bijgesloten gebruiksaanwijzingen en bij gebruik/ toepassing zoals in het algemeen als normaal wordt ervaren.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en JosSafety, dan wel tussen JosSafety en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en JosSafety, is JosSafety niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van JosSafety.


Artikel 9. Overmacht

9.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft JosSafety ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat JosSafety gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan JosSafety kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen

10.1
Indien u aan JosSafety schriftelijk opgave doet van een adres, is JosSafety gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan JosSafety schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2
Wanneer door JosSafety gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat JosSafety deze voorwaarden soepel toepast.

10.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met JosSafety in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door JosSafety vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4
JosSafety is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5
Bestellingen welke niet afgeleverd kunnen worden wegens een foutief opgegeven afleveradres of zoals omschreven in punt 4.4 vallen na één jaar ten eigendom aan JosSafety.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit JosSafety iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Enige reproductie van deze site is strikt verboden zonder de schriftelijke toestemming van JosSafety.  Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van JosSafety worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
JosSafety
Gloxiniastraat 3
1338 XX ALMERE