Is BHV Verplicht?

De Wet- en Regelgeving:

Niet alle organisaties en bedrijven in Nederland zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van BHV of wel bedrijfshulpverlening. Een belangrijke vraag hierbij is dan ook: “is bhv verplicht?“. Het feit dat deze vraag regelmatig gesteld wordt duidt al op de onbekendheid van werkgevers en organisaties over dit onderwerp.

Ja, bhv is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met medewerkers (al bij 1 medewerker). Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht, in de zin dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het aantal medewerkers dat je moet opleiden als bedrijfshulpverlener is afhankelijk van de risico’s in jouw organisatie. In kleine organisaties is het toegestaan dat een werkgever zelf de bhv’er is. Uiteraard zijn er ook uitzonderingen, speciale gevallen en regelgeving waar je rekening mee dient te houden.

De arbowet en bedrijfshulpverlening

De arbowetgeving in Nederland (ook wel arbowet genoemd) is het stelsel van wet- en regelgeving waarin is vastgelegd dat werknemers veilig en gezond moeten kunnen werken. In deze wetgeving is vastgelegd waar organisaties en werkgevers aan moeten voldoen om hun personeel veiligheid op de werkvloer te bieden.

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, de volgende regelgeving in acht neemt:

  • Artikel 3 van de Arbowet zegt dat de werkgever beleid moet maken dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Meer informatie hierover in: artikel 3 lid 1 e.
  • Arikel 15 van de Arbowet vermeldt dat de werkgever zich mag laten ondersteunen door deskundige bhv’ers. Hier staat ook beschreven wat de taken van de bhv’ers zijn en de verplichting tot opleiden van de bhv’ers binnen de organisatie.

Hoeveel bhv’ers zijn er nodig in mijn organisatie?

Het aantal bhv’ers is afhankelijk van de risico’s en de bedrijfsgrootte en aard van een bedrijf. Er moet minimaal één werknemer zijn die de bhv-taken kan uitvoeren. Het aantal benodigde bhv’ers wordt afgeleid van de verschillende incidenten die bij het bedrijf kunnen voorvallen. Het gaat in essentie erom of een incident op een effectieve manier te bestrijden of te beperken is.

Opleiding en uitrusting

De bedrijfshulpverleners binnen de organisatie moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten qua aantal, opleiding en organisatie zo zijn uitgerust dat ze de bhv-taken naar behoren kunnen vervullen (artikel 15 lid 3 Arbeidsomstandighedenwet). Ook moet na de opleiding het opleidingsniveau op peil worden gehouden. Dit betekent dat er regelmatig na- of bijscholing van bhv’ers nodig is. Het Ministerie van SZW geeft daarvoor de onderstaande aandachtspunten:

  • laat bhv’ers één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
  • Spreid bhv’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is snel handelen (ter plaatse zijn) heel belangrijk.
  • het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als bhv’er.
  • verplicht werknemers niet om bhv’er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans het beste.
  • om het werk te stimuleren kan het bedrijf een bhv’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn of haar extra taken.

Bhv verplicht voor ZZP’ers?

Het antwoord is zowel ja als nee. In de arbowetgeving wordt specifiek gesproken over werknemers, en de verplichtingen voor de werkgever. Heb je een eenmanszaak? Dan ben je in principe niet verplicht tot bhv. Wél is de zzp’er verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.

Let wel, dit betekent ook dat je geen klanten, stagiaires, vakantiehulpen of andere bezoekers bij jou binnen de organisatie mag ontvangen. Indien er mensen voor zakelijke redenen een bezoek brengen aan jouw adres (zakelijk of privé) dan geldt de verplichting mogelijk wel. Ook als je geen personeel / werknemers hebt, kan het zijn dat je in een locatie werkt met anderen. Bovendien is het mogelijk dat je bedrijf uitgebreid wordt in de toekomst, waardoor een bhv certificaat een goede voorbereiding is.

Wie controleert de bhv-verplichting?

De inspectie SZW heeft de wettelijke taak om te inspecteren (op grond van de Arbowet) op een adequate bhv-organisatie.

Wanneer het ontbreken van een bhv-organisatie ontdekt wordt door de inspectie SZW na het plaatsvinden van de calamiteit, dan zijn eventuele boetes mogelijk hoger dan wanneer het ontdekt wordt bij een reguliere controle.

Mocht er een calamiteit hebben plaatsgevonden, dan kan ook de verzekeringsmaatschappij een onderzoek instellen. Het ontbreken van een bhv-organisatie kan dan van invloed zijn op de hoogte van de schadevergoeding die de verzekering kan uitkeren.

Het aanwezig zijn van een adequate bhv organisatie is daarnaast een belangrijk onderdeel van de bedrijfscontinuïteit. Het voorkomt slachtoffers, maar ook schade aan gebouwen en goederen. Ook voorkomt het negatieve PR na een incident of calamiteit vanwege het ontbreken van een juiste bedrijfshulpverlening.

Wat moet je regelen voor de bhv?

Indien je als een organisatie bhv’ers aanstelt, wil je als werkgever natuurlijk dat zij beschikken over een effectieve gecertificeerde opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren.

Bedrijven kunnen naast het nemen van maatregelen op gebied van bhv ook contact onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties (zoals brandweer of politie) wanneer er zich een calamiteit voordoet.

Wilt u meer informatie stuur een mail naar info@jossafety.nl