De overheid is een campagne gestart voor meer en betere RI&E’s.

De Inspectie SZW gaat het toezicht intensiveren op de aanwezigheid én de kwaliteit van de RI&E. Ook is er een pilot gestart voor handhaving op afstand.

De meeste Nederlandse werknemers (80%) werken in een bedrijf met een RI&E. Toch heeft minder dan de helft van de bedrijven geen RI&E, dat betreft veelal bedrijven met minder dan 50 werknemers. In een brief aan de Tweede Kamer stelt staatsecretaris Van Ark dat de naleving van de RI&E tekort schiet. Met het RI&E-meerjarenplan 2020-2023 wil ze langs drie lijnen de naleving van de RI&E kwantitatief en kwalitatief verbeteren.

Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste twee jaar ligt de prioriteit op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en het bevorderen dat werkgevers in staat zijn op een goede manier de risico’s te inventariseren. Ten tweede moeten werkgevers die op de hoogte zijn van de RI&E-plicht, ook in staat zijn op een goede manier te voldoen aan de verplichting. De staatssecretaris bevordert dat knelpunten worden weggenomen rondom de informatievoorziening en beschikbare instrumenten die helpen bij het maken van een RI&E.

Controle op naleving
Parallel aan de maatregelen om bedrijven te ondersteunen wordt ook strenger gecontroleerd of werkgevers de RI&E-plicht daadwerkelijk naleven. Dit jaar intensiveert de Inspectie SZW het toezicht op de naleving van de RI&E. Het toezicht richt zich op de aanwezigheid en kwaliteit van de RI&E en het Plan van Aanpak.

Pilot handhaving op afstand
Voor een intensiever handhavingsregime is de pilot ‘administratieve handhaving’ gestart, waarbij 400 bedrijven volledig schriftelijk worden gecontroleerd op de aanwezigheid van een volledige RI&E en een basiscontract. Het proces van opvragen tot aan mogelijke boeteoplegging vindt schriftelijk, liefst digitaal, en volledig op afstand plaats. De pilot wordt eind 2020 afgerond. Op basis van de resultaten wordt gekeken naar de effectiviteit en de mogelijkheid de werkwijze uit te breiden zodat in de toekomst 100% inspectiedekking mogelijk is. Dan kan de Inspectie kijken of in de toekomst alle bedrijven die niet over een RI&E beschikken, een boete kunnen krijgen.

Laat het niet aankomen op een boete!

  • Klik hier voor info m.b.t. het uitvoeren / coachen van een RI&E binnen uw organisatie.