Een Coördinator / Hoofd BHV voert de beleidsmatige kant van de Bedrijfshulpverlening uit en geeft invulling aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. De Coördinator/Hoofd BHV maakt de vertaalslag van arbobeleid naar concrete maatregelen. Ook de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een voorgevallen calamiteit behoren tot het takenpakket van een Coördinator/Hoofd BHV.